Leaderprojektet TRAVRIKEUPPFÖDARNA syftar till att genom utbildningsinsatser, aktiviteter, nätverksskapande och marknadsföring stärka och utveckla uppfödning, träning och hästägande av travhästar i vårt område.

I vårt område har travhästuppfödningen och hästägandet minskat de senaste åren. Detta har fått allvarliga följder i form av minskat behov av arealer för foderproduktion och färre arbetstillfällen inom näringen. En konsekvens av detta är ett minskat antal tävlingsdagar i vårt område som i förlängningen leder till ett minskat intresse för hästägande och uppfödning. 

Denna negativa utveckling kan på sikt vändas genom kompetensutveckling, marknadsföringsinsatser och nätverk för uppfödare och hästägare där erfarenhets­utbyte och samarbete är bärande element. Projektet bidrar till att efterfrågan på Travrikeuppfödda hästar ökar både i vårt område men även på nationell nivå.

PROJEKTAKTIVITETER

Löpande utbildningsinsatser

Unghästvisningar, hingstdagar, studieresor, föreläsningar är exempel på aktiviteter.

Till Start-kurser

Detta handlar om insatser löpande under projektperioden där uppfödare och hästägare regelbundet träffas med sina unga hästar för att hästarna bättre ska kunna förberedas för försäljning och träning. Moment som ingår kan t ex vara exteriörbedömning, tömkörning och hovvård. Gästföreläsare/experter behöver delta och kostnaden för utbildningsinsatserna handlar ffa om föreläsararvoden och utbildningsmaterial.

Uppfödarseminarium

Ett årligt 2-dagars uppfödarseminarium. Föreläsare med spetskompetens inom olika uppfödarrelaterade områden krävs. Kostnaderna för seminarierna består framför allt av föreläsararvoden.

Uppbyggnad nätverk

Nätverket bygger på en plattform i form av hemsida och facebooksida. Via dessa plattformar kan sedan både nätverkskontakter och marknadsföring i stor utsträckning utgå.

Marknadsföring

Framtagande, tryck och distribution av marknadsföringsmaterial och annonser för att marknadsföra försäljningshästar i nätverket och regionen som uppfödardistrikt. Deltagande vid evenemang och mässor för att marknadsföra regionen och dess uppfödda hästar. Enskilda uppfödare delfinansierar marknadsföringen genom avgift för egna annonser.

PROJEKTMÅL

10% ökning av antalet uppfödda hästar 2019 jämfört med 2017. (Projektet startar med en nulägesanalys. Detta har inte gjorts tidigare i vårt område och är en nödvändig grund att stå på inför det fortsatta projektarbetet, inte minst när det gäller att definiera vilket mätvärde utvecklingen av antalet födda hästar ska utgå ifrån.)

  • 25% större uppfödning i vårt område 2022 jämfört med 2017 
  • En fungerande plattform för intern och extern kommunikation.
  • En marknadsföringsmodell som är ändamålsenlig och känd av uppfödare.
  • Flera av de i projektet ingående aktiviteterna har blivit permanenta och återkommande även utan fortsatt ekonomiskt stöd.
  • Information om projektet ska ha nått ut till andra delar av Sverige men även till Norge.
  • På lång sikt syftar projektet till att skapa förutsättningar för fler aktiva uppfödare, med en uppfödning med sådana kvaliteter att hästar uppfödda i vårt område efterfrågas av marknaden både nationellt och internationellt